สำนักงานผู้บังคับบัญชา/พลขับ 
ลำดับ ตำแหน่ง ยศ       ชื่อ  ชื่อสกุล โทรศัพท์มือถือ
1 สุพรรณ 1 ร.ต.อ.หญิง ปรียนันท์(นาท)  รักวรา 09-8996-3354
ด.ต.ขจรเดช(จอห์น)  แย้มวงษ์ 08-1194-2530
ด.ต.บัณฑิต(โก๋)  วิไลลักษณ์ 08-6364-7821
2 สุพรรณ 2 ด.ต.มนัสนันท์(นก)  สาพงษ์เอี่ยม 08-1197-5191
   
3 สุพรรณ 3 ร.ต.ท.สิทธิพร(พร)  ป้อมบุปผา 08-1981-8450
ด.ต.ณรงค์(โต)  เมณกูล 09-7106-4642
4 สุพรรณ 4 ส.ต.ต.กฤษดาพร(อาร์ม)  นิลทมร 09-9452-5320
5 สุพรรณ 5 ส.ต.ต.อัครพงศ์(เพชร)  ศรีสุวรรณาภรณ์ 095 942 3554
6 สุพรรณ 6 ร.ต.ท.พิทักษ์(ทักษ์)  มีทอง 08-9257-4729
7 สุพรรณ 7 ร.ต.ต.นภดล(ดล)  กล่ำคุ้ม 08-1803-1041
ส.ต.ต.สมรักษ์  จำปาสุข 06-3170-4512
9 สุพรรณ 10 ด.ต.ณัฐคมน์(กาญน์)  สุริย์แสงปราปต์ 08-0433-3559
ฝอ.1 ธุรการและ กำลังพล  โทรศัพท์  0-3553-5229-32 ต่อ 101, 121
ลำดับ ตำแหน่ง ยศ       ชื่อ  ชื่อสกุล โทรศัพท์มือถือ
1 สว.ฝอ.ภ.จว.สุพรรณบุรี พ.ต.ท.ภุชงค์(โด่ง)  พงษ์นาค 08-9922-5651
2 รอง สว.ฝอ.ภ.จว.สุพรรณบุรี ร.ต.อ.หญิง ทัศนีย์(ทัศน์)  อ่ำเกิด 08-6174-4597
3 รอง สว.สส.สภ.เมืองสุพรรณบุรี ร.ต.อ.สมเด็จ(เด็ด)  เอกศิริ 08-1856-4514
4 รอง สว.ฝอ.ภ.จว.สุพรรณบุรี ร.ต.อ.ศราวุธ(เอก)  คงเกตุ 09-0991-2273
5 รอง สว.ธร.ด่านช้าง ร.ต.ท.หญิง กนกลักษณ์(ปุ้ย)  สามชื่นฉ่ำ 09-0973-7200
6 ผบ.หมู่ (จร.) สภ.เมืองสุพรรณบุรี ด.ต.ปวรลักษณ์(เขียว)  แผนสมบูรณ์ 08-9232-2072
7 ผบ.หมู่ (ธร.) สภ.สระแก้ว ด.ต.ภัควัฒน์(สิงห์)  สิงห์เสวก 06-2853-5654
8 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองสุพรรณบุรี ด.ต.วีระชัย(เอ)  เชิงฉลาด 08-1763-6904
9 ผบ.หมู่ (ธร.) สภ.เมืองสุพรรณบุรี ด.ต.หญิง บุณรดา(แหม่ม)  จงสุกใจ 08-9078-6646
10 ผบ.หมู่ (ธร.) สภ.ศรีประจันต์ ด.ต.หญิง พรกมล(เล็ก)  อุดมมงคลสุข 09-7090-5554
ฝอ.2 การข่าว เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร  โทรศัพท์  0-3553-5229-32 ต่อ 102
ลำดับ ตำแหน่ง ยศ       ชื่อ  ชื่อสกุล โทรศัพท์มือถือ
1 สว.ฝอ.ภ.จว.สุพรรณบุรี พ.ต.ท.วีรวิทย์(วิทย์)  เอี่ยมวัชรวุฒิ 08-1943-0836
2 รอง สว.ฝอ.ภ.จว.สุพรรณบุรี ร.ต.อ.เจตศนัย(เจต)  บัวสองสี 09-0893-1502
3 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองสุพรรณบุรี ด.ต.คมกริช(ยักษ์)  สุขสนิท 08-6112-6939
4 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.สระแก้ว ด.ต.กฤษฏา(หนุ่ย)  โพธิ์ทอง 08-6566-5215
ฝอ.3 ยุทธศาสตร์  โทรศัพท์  0-3553-5229-32 ต่อ 103
ลำดับ ตำแหน่ง ยศ       ชื่อ  ชื่อสกุล โทรศัพท์มือถือ
1 สว.ฝอ.ภ.จว.สุพรรณบุรี พ.ต.ต.ชัยยุทธ  ช่างทอง 09-2626-5352
2 รอง สว.สส..สภ.สระแก้ว ร.ต.อ.สมชาย(ชาย)  โพธิ์รัง 08-9912-2792
3 รอง สว.ฝอ.ภ.จว.สุพรรณบุรี ร.ต.อ.กิตติพงษ์(กอล์ฟ)  อ๊อกศิริ 09-1959-1459
4 รอง สว.สส.สภ.ดอนเจดีย์ ร.ต.ท.สวัสดิ์  บุญคง 08-5703-4131
5 รอง สว.(ป.) สภ.บางปลาม้า ร.ต.ท.มนัส(นัส)  แช่มช้อย 08-6538-3442
6 รอง สว.(ป.) สภ.เมืองสุพรรณบุรี ร.ต.ต.เอนก(เนก)  อุ่นศรี 09-3597-9552
7 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองสุพรรณบุรี ด.ต.พิชาภพ(พงศ์)  นาคสุข 08-6752-4748
8 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองสุพรรณบุรี จ.ส.ต.หญิง สุดารัตน์(นิด)  ศรีอินทร์งาม 08-6069-4528
ฝอ.4 ส่งกำลังบำรุง  โทรศัพท์  0-3553-5229-32 ต่อ 104
ลำดับ ตำแหน่ง ยศ       ชื่อ  ชื่อสกุล โทรศัพท์มือถือ
1 สว.ฝอ.ภ.จว.สุพรรณบุรี พ.ต.ท.ทวีวิชญ์(วิชญ์)  วงศ์วิเศษ 08-0654-1313
2 รอง สวป. สภ.เมืองฯ ร.ต.อ.ทิวา(วา)  บุญชอบ 08-6518-4500
3 รอง สว.ฝอ.ภ.จว.สุพรรณบุรี ร.ต.ท.หญิง ศิริวรรณ(จุ๊บแจง) ศิริพงศ์ไพโรจน์ 08-7505-1385
4 ผบ.หมู่ (ป) สภ.บางปลาม้า ร.ต.ต.สุพจน์(พจน์)  เพชฌฆาต 08-1434-9308
5 ผบ.หมู่ กก.สส.ภ.จว.สุพรรณบุรี ด.ต.สมมาตร์(มาตร์)  ภู่มาลา 08-9254-9971
6 ผบ.หมู่ (ป) สภ.สระแก้ว จ.ส.ต.หญฺง จารุวรรณ(น้ำ)  โพธิ์พันธุ์ 08-1918-9745
7 ผบ.หมู่ (ป) สภ.ศรีประจันต์ จ.ส.ต.หญิง พิมพา(หนิง)  เดชอุ่ม 08-7052-8409
8 ผบ.หมู่ (ป) สภ.บางปลาม้า ส.ต.ต.ฤทธิเดช(ฟลุ๊ค)  คำไพเราะ 08-7543-2490
ฝ.5 งานป้องกันอาชญากรรม/กิจการต่างประเทศ  โทรศัพท์  0-3553-5229-32 ต่อ 105
ลำดับ ตำแหน่ง ยศ       ชื่อ  ชื่อสกุล โทรศัพท์มือถือ
1 สว.ธร.สภ.ด่านช้าง พ.ต.ท.กิตติศักดิ์  จันทดิษฐ์ 08-6798-8879
2 รอง สว.สส.สภ.บางปลาม้า ร.ต.อ.หญิง สมาภรณ์(ส้ม)  เหมือนปอง 06-3978-8882
3 รอง สว.ฝอ.ภ.จว.สุพรรณบุรี ร.ต.ต.หญิง พรนภา(ตาล)  สุขประเสริฐ 08-9799-9782
4 ผบ.หมู่ ฝอ.ภ.จว.สุพรรณบุรี จ.ส.ต.หญิง ปิ่นปินัทธ์(อุ้ย)  ใจชอบ  06-1542-4749
5 ผบ.หมู่ ฝอ.ภ.จว.สุพรรณบุรี จ.ส.ต.หญิง นทิตา(หมวย)  พัชรสมุทร 06-4245-9414
ฝอ.6 งบประมาณและการเงิน  โทรศัพท์  0-3553-5229-32 ต่อ 106, 126
ลำดับ ตำแหน่ง ยศ       ชื่อ  ชื่อสกุล โทรศัพท์มือถือ
1 สว.ฝอ.ภ.จว.สุพรรณบุรี พ.ต.ท.หญิง อุษารัตน์ (ดาว)  บุญสิงห์ 08-9254-6044
2 รอง สวป.สภ.เมืองสุพรรณบุรี ร.ต.อ.สมโภชน์(โภชน์)  คำพา 08-5377-4633
3 รอง สว.(ธร) สภ.เดิมบางนางบวช ร.ต.อ.นิรันดร์(รันดร์)  โพธิ์พุ่ม 08-1779-1779
4 รอง สว.(ธร) สภ.สระยายโสม ร.ต.อ.แปก(แปก)  พันวอ 08-5702-6771
5 รอง สว.ฝอ.ภ.จว.สุพรรณบุรี ร.ต.อ.หญิง ยุพิน(ยุ)  พันธ์จันทร์ 08-9887-7042
6 รอง สว.ฝอ.ภ.จว.สุพรรณบุรี ร.ต.ท.วีรศักดิ์(ต่อ)  ศรีวิไลฤทธิ์ 08-5973-7222
7 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.องค์พระ ด.ต.ภิญโญ(โญ)  เขียวสอาด 08-9918-2068
8 ผบ.หมู่ (ธร.) สภ.สระแก้ว ด.ต.หญิง เพียงใจ(ตันหยง)  คำพา 09-0984-0773
9 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองสุพรรณบุรี ด.ต.หญิง จินตนา(จิน)  อินทรปรีชา 08-7666-1639
10 ผบ.หมู่(ธร.) สภ.เมืองสุพรรณบุรี ด.ต.หญิง สุทธิพร(หนู)  จันทร์แหยม 08-6804-4369
ฝอ.7 กฎหมายและวินัย  โทรศัพท์  0-3553-5229-32 ต่อ 107
ลำดับ ตำแหน่ง ยศ       ชื่อ  ชื่อสกุล โทรศัพท์มือถือ
1 สว.ฝอ. ภ.จว.สุพรรณบุรี พ.ต.ท.วสรรค์  แสงเทศ 08-5298-5374
2 รอง สว.ฝอ. ภ.จว.สุพรรณบุรี ร.ต.อ.วุฒธิพงศ์(แป๊ะ)   เสียงล้ำเลิศ 08-5985-5876
3 รอง สว.(ธร.) สภ.เมืองสุพรรณบุรี ร.ต.ต.วินันท์(นันท์)  ฟักเงิน 08-9260-2293
4 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บางปลาม้า ด.ต.ประจักษ์(จักร)  มาลัย 08-9551-6129
5 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เดิมบางนางบวช ส.ต.ต.ธนายุต  เลิศจิรานนท์ 09-1737-9780
กก.สส.ภ.จว.สุพรรณบุรี  โทรศัพท์  035-522806, 0-3552-1505
ลำดับ ตำแหน่ง ยศ       ชื่อ  ชื่อสกุล โทรศัพท์มือถือ
1 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.สุพรรณบุรี ร.ต.อ.สนิทพงษ์  อินทรกำแหง 08-6345-9995
2 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.สุพรรณบุรี ร.ต.อ.ชัยวัฒน์  มีแสง 08-6383-5151
3 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.สุพรรณบุรี ร.ต.อ.นิคม  ขุนสอาดศรี 09-1697-9727
4 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.สุพรรณบุรี ร.ต.อ.ณัฐพงศ์  อินสว่าง 08-9966-4876
6 รอง สว.(สส.) กก.สส.ภ.จว.สุพรรณบุรี ร.ต.ท.สรศักดิ์  แจ่มโกมัย 08-1986-1454
7 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.สุพรรณบุรี (EOD) ร.ต.ท.อมรรัตน์  เกิดทอง 08-6797-0836
8 รอง สว.(สส.) กก.สส.ภ.จว.สุพรรณบุรี ร.ต.ท.ธนัช  ฌานอภิรักษ์ 08-6572-9324
9 รอง สว.(สส.) กก.สส.ภ.จว.สุพรรณบุรี ร.ต.ท.สมทรง  บูรณะกนก 08-1378-2350
10 รอง สว.(สส.) กก.สส.ภ.จว.สุพรรณบุรี ร.ต.ท.ถาวร  สุขขุม 08-7085-6098
11 รอง สว.(สส.) กก.สส.ภ.จว.สุพรรณบุรี ร.ต.ต.วุฒิโชค  แก้วอิน 08-1941-3443
12 ผบ.หมู่ กก.สส.ภ.จว.สุพรรณบุรี ด.ต.อำนาจ  ชื่นชูศรี 08-1880-2512
13 ผบ.หมู่ กก.สส.ภ.จว.สุพรรณบุรี ด.ต.นิพนธ์  เพ็ชรากุล 08-6769-1255
14 ผบ.หมู่ กก.สส.ภ.จว.สุพรรณบุรี ด.ต.ชาญวิทย์  ดิษเจริญ 08-1995-3934
15 ผบ.หมู่ กก.สส.ภ.จว.สุพรรณบุรี ด.ต.เนตร  นรสิงห์ 06-1590-2642
16 ผบ.หมู่ กก.สส.ภ.จว.สุพรรณบุรี ด.ต.สุทธิพงษ์  หงษ์คำ 08-3753-4692
17 ผบ.หมู่ กก.สส.ภ.จว.สุพรรณบุรี ด.ต.ราชิต  ไพศาล 08-4160-6347
18 ผบ.หมู่ กก.สส.ภ.จว.สุพรรณบุรี ด.ต.สมศักดิ์  มีใจดี 08-1986-4364
19 ผบ.หมู่ กก.สส.ภ.จว.สุพรรณบุรี ด.ต.หญิง กมลทิพย์  โภคัง 08-5332-5785
ศอ.ปส. โทรศัพท์  0-3553-5229-32 ต่อ 140
ลำดับ ตำแหน่ง ยศ       ชื่อ  ชื่อสกุล โทรศัพท์มือถือ
1 รอง ผกก.ป.สภ.ทุ่งคลี พ.ต.ท.กุญชร(ช้าง)  วงษ์พันธุ์ 08-1857-0408
  ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองสุพรรณบุรี ด.ต.หญิง ณัฏฐ์ธนิญา  ทองโกมล 08-1178-7252
2 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.สภ.สามชุก ส.ต.ท.มนตรี(มอส)  น้อยหน่อ 09-9420-8939
3 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เดิมบางนางบวช ส.ต.ต.สกล อินทร์กล่ำ 09-2259-9596
ศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191  โทรศัพท์  035-535229-32 ต่อ 191, 0-3553-5226
ลำดับ ตำแหน่ง ยศ       ชื่อ  ชื่อสกุล โทรศัพท์มือถือ
1 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.สุพรรณบุรี ร.ต.อ.ณรงค์(แดง)  วิศิษฏานนท์ 08-7156-6978
2 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.สุพรรณบุรี ร.ต.ท.อินทรี(นก)  ทองยุทธการ 08-1191-4600
3 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.สุพรรณบุรี ร.ต.ท.บุญลาภ(ลาภ)  พงษ์แขก 08-7100-9198
5 รอง สว.(ป.) สภ.บางปลาม้า ร.ต.ต.ประทีป(ต้า)  อนุยูร 08-9837-6748
6 รอง สว.(สส.) กก.สส.ภ.จว.สุพรรณบุรี ร.ต.ต.พัฒนะ(ตู่)  พลศารทูล 06-1147-7848
10 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ดอนเจดีย์ ด.ต.ร่มไทร(ร่ม)  หนูทอง 08-4939-2422
13 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บางปลาม้า ด.ต.อานุภาพ(ปิ๋ว)  พลายศิริ 06-1996-9289
11 ผบ.หมู่ กก.สส.ภ.จว.สุพรรณบุรี ด.ต.วิโรจน์(โรจน์)  มากบุญ 08-6799-5465
9 ผบ.หมู่ กก.สส.ภ.จว.สุพรรณบุรี ด.ต.ณัฐดนัย(ยุธ)  โพธิ์หอม 08-2705-2932
8 ผบ.หมู่ กก.สส.ภ.จว.สุพรรณบุรี ด.ต.ฐานพัทธ์(อู๊ด)  โสภา 08-3715-4711
7 ผบ.หมู่ กก.สส.ภ.จว.สุพรรณบุรี ด.ต.ทวีศักดิ์(เฮง)  จ่ายเพ็ง 08-1654-5993
12 ผบ.หมู่ กก.สส.ภ.จว.สุพรรณบุรี ด.ต.ธงชัย(ธง)  นักวิฬา 09-5054-8359
14 ผบ.หมู่ กก.สส.ภ.จว.สุพรรณบุรี ด.ต.ชัยเดช(เอส)  เจริญพันธุ์ 08-9929-6209
15 ผบ.หมู่ กก.สส.ภ.จว.สุพรรณบุรี ด.ต.ทวีศักดิ์(แจ้)  ชาวสามทอง 08-9225-9225
16 ผบ.หมู่ กก.สส.ภ.จว.สุพรรณบุรี ด.ต.สุชิน(ชิน)  ห้วยหงษ์ทอง 09-5786-8606
17 ผบ.หมู่ กก.สส.ภ.จว.สุพรรณบุรี ด.ต.ไพโรจน์(ปุ๊)  น้ำทิพย์ 08-9894-5681
18 ผบ.หมู่ กก.สส.ภ.จว.สุพรรณบุรี ด.ต.ไชยเชษฐ์(เชษฐ์)  ทองสัมฤทธิ์ 09-2552-6988
19 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.สระยายโสม ส.ต.ท.ไอศูรย์(โอ๊ะ)  ศรีภุมมา 09-1729-9849
ศูนย์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนฯ  โทรศัพท์  0-3553-5229-32 ต่อ 103 
ลำดับ ตำแหน่ง ยศ       ชื่อ  ชื่อสกุล โทรศัพท์มือถือ
1 พงส.สภ.เมืองสุพรรณบุรี ร.ต.อ.กรกฏ(กรกฎ)  สบายยิ่ง 08-3844-9494
2 รอง สวป.สภ.เมืองสุพรรณบุรี ร.ต.อ.โชคชัย(แจ๊ค)  ไมตรี 09-7129-3369
3 ผบ.หมู่ (จร.) สภ.สระแก้ว ด.ต.สมบัติ(บัติ)  ดอกกุหลาบ 08-1007-7393
4 ผบ.หมู่ (จร.) สภ.ศรีประจันต์ ด.ต.ชูเกียรติ(เกียรติ)  มีสง่า 08-9892-3398
5 ผบ.หมู่ (จร.) สภ.เมืองสุพรรณบุรี ด.ต.อภิสิทธิ์(นายก)  ศรีลำดวน 08-9820-3654
6 ผบ.หมู่ (จร.) สภ.ศรีประจันต์ ด.ต.ฐกฤต(ใหญ่)  สุขวิจิตกุล 08-7469-9956
7 ผบ.หมู่ (จร.) สภ.เมืองสุพรรณบุรี ด.ต.รัชต์ภาคย์(ฮั๊ว)  พชรกิตติ์หิรัญ 08-7916-5500
8 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บางปลาม้า ด.ต.โกวิทย์(โก)  สินทรโก 08-6338-2388
กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.สุพรรณบุรี  โทรศัพท์  0-3553-5229-32 ต่อ 302
ลำดับ ตำแหน่ง ยศ       ชื่อ  ชื่อสกุล โทรศัพท์มือถือ
1 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.บางตาเถร พ.ต.ท.สิงห์ชัย  พุฒิวันดี 08-1942-2848
2 สว.(สอบสวน) สภ.สระแก้ว พ.ต.ท.วัฒนา  นวลศดำ 08-4332-7952
3 รอง สว.(สอบสวน) สภ.ดอนเจดีย์ ร.ต.อ.อุกฤษณ์  จุลธนู 08-4345-2403
4 รอง สว.กลุ่มงานสอบสวน ร.ต.อ.หญิง ทรรศนีย์(น้อยโหน่ง)  เรืองศิลป์ 09-4835-9696
5 รอง สว.กลุ่มงานสอบสวน ร.ต.อ.หญิง ณัฏฐ์ภรณ์(วิ)  บุญประเสริฐ 08-1763-4516
6 รอง สว.(ป.) สภ.สระแก้ว ร.ต.ต.ไวพจน์(แว่น)  ชาวบ้านกร่าง 08-1758-4249
7 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บางปลาม้า ด.ต.กมลชัย(มล)  ศิริอุวานนท์ 08-1880-2435
สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุพรรณบุรี จำกัด 
โทรศัพท์  035-535229-32 ต่อ 600  หรือ 0-3553-5682, 0-3553-5789
ลำดับ ตำแหน่ง ยศ       ชื่อ  ชื่อสกุล โทรศัพท์มือถือ
1 จนท.คอมพิวเตอร์ นางยุพิณ(เล็ก)  โพธิ์ทอง 09-4153-6156
2 จนท.บัญชี น.ส.ภฤศมน(แหม่ม)  มะปรางหวาน 08-9242-3070
3 จนท.ธุรการ นายนิภัทร์(เอ็ม)  บูรณกนก 08-5983-9984
4 จนท.ประจำหน่วย นางนัฐนิช(ภา)  บุญธรรม 09-1092-4894
5 จนท.การเงิน น.ส.ลัดดาวัลย์(ลูกหมี)  จันทวาศ 08-5175-8899
แม่บ้าน-พ่อบ้าน
ลำดับ ตำแหน่ง ยศ       ชื่อ  ชื่อสกุล โทรศัพท์มือถือ
1 แม่บ้าน น.ส.อารีย์รัตน์(แหม่ม)  อุตะมะ 08-1195-0552
2 แม่บ้าน นางประเทือง(เทือง)  ดีวงษ์ 08-2346-2956
3 พ่อบ้าน นายดวง(ดวง)  ขำอรุณ 08-1981-8767
4 พ่อบ้าน นายวรรณชัย(มร)  อนุศรี 09-9060-3638

 

ติดต่อเรา

สารพันลิงค์

จำนวนผู้เยี่ยมชม

027236
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
รวมทั้งหมด
24
125
675
25776
2178
3201
27236

Your IP: 54.198.212.30
2018-10-19 02:14