ติดต่อเรา

คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ

กต.ตร. ย่อมาจาก คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ
           ซึ่งมีที่มาสืบเนื่องจากเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540  (มาตรา 76)   ที่มุ่งส่งเสริมให้ประชาชนมีบทบาทและภารกิจในการตรวจสอบการใช้อำนาจของรัฐ   ดังนั้นเพื่อให้ประชาชนมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบติดตามการบริหารงานของตำรวจในทุกระดับ  ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะในการกำหนดนโยบายการพัฒนาและบริหารงานรัฐบาล เพื่อปรับปรุงกิจการตำรวจให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น มีการกระจายอำนาจและเปิดโอกาสให้สังคมมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ และให้ข้อเสนอแนะอย่างเป็นระบบ   โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ
           แบ่งออกเป็น   3 ระดับ    คือ
1. กต.ตร.ระดับชาติ
2. กต.ตร.ระดับจังหวัด
3. กต.ตร.ระดับสถานีตำรวจ  (กต.ตร.สน.)
ในแต่ละระดับจะมีประชาชนร่วมเป็น  กรรมการ  ชุดละ 6 - 10 คน  คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจระดับสถานีตำรวจ (กต.ตร.สน.) มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
- รับแนวทางและนโยบายการพัฒนาและการบริหารงานตำรวจ จาก กต.ตร. ไปปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้เกิดผลตามนโยบาย
- ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะการปฏิบัติงานของสถานีตำรวจให้เป็นไปตามนโยบายการพัฒนาและการบริหารงานตำรวจ
- ประสานการตรวจสอบและการติดตามการปฏิบัติงานของสถานีตำรวจ
- รับคำร้องเรียนของประชาชนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจในสถานีตำรวจนครบาล ให้ข้อมูลข่าวสารและเสนอปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนในเขตพื้นที่ 
- ให้คำแนะนำและช่วยเหลือสนับสนุนการประชาสัมพันธ์และการบริหารงานของสถานีตำรวจนครบาล
- รายงานผลการปฏิบัติงานให้ กต.ตร.กทม.ทราบตามที่ กต.ตร.กำหนด
- แต่งตั้งที่ปรึกษาหรือคณะทำงานเพื่อดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่ กต.ตร.สถานีตำรวจมอบหมาย 

 

 
ธงชาติไทยหน้า ภ.จว.
เพราะนี่คือหน้าที่
รับอาหารฟรีครับ
โครงการกำลังใจ ภ.7
ชีวิตวิถีใหม่
คลิกดูลิงค์ที่น่าสนใจ 

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม

173922
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
รวมทั้งหมด
86
216
723
171989
5262
6370
173922
ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ตรวจสอบรายชื่อข้าราชการตำรวจ